Zateplení domu

Zateplení domu má při správném provedení má prokazatelně značný podíl na úspoře energie pro vytápění.

Zateplení objektu je vlastně přilepení a ukotvení zateplovacího systému (většinou z desek fasádního pěnového polystyrenu nebo desek z minerální vlny) na obvodové konstrukce bytového domu. Nesprávné provedení zateplení, použití nevhodně zvolených materiálů nebo nedodržení technologických postupů, spolu s neuskutečněním výměny netěsných starých oken a dveří tvoří nejčastější zdroj závad a vážných poruch domů, jejichž následky se mohou projevit až za několik let, často až po uplynutí záruky. Se zateplením domů máme dlouholeté zkušenosti včetně detailní znalosti stavební fyziky.

Při přípravě a provádění zateplování domů je třeba se řídit následujícími zásadami:

  • Návrh konečné varianty zateplení, materiálového složení i způsobu provedení musí vycházet z energetického auditu.
  • Projekt musí vypracovat autorizovaná osoba s praxí v revitalizaci bytových domů (specializovaní projektanti a inženýrské organizace).
  • zárukou kvality provedení je vlastní kvalitní stavební technický  dozor stavebníka (TDI) nezávislý na realizační firmě. Stavební dozor musí stavbu kontrolovat průběžně a to bez předchozího ohlášení.
  • Pečlivě výběr realizační firmy. Ideální je výběrovým řízením pověřit nezávislou odbornou firmu. Nejlevnější nabídka nebývá nejlepším řešením.
  • Při vyhodnocení nabídek stavebních firem spolupracujte s projektantem, energetickým auditorem a Vámi vybraným stavebním dozorem.
  • Vytvoření smlouvy o dílo zadejte  odborníkům - právníkům specializující se na stavební právo a konzultujte ji se stavebním technickým dozorem a projektantem.
  • Ve smlouvě zakotvěte právo průběžné kontroly stavby Vaším stavebním dozorem bez předchozího ohlášení včetně přístupu na lešení.
  • Ve smlouvě zakotvěte právo na zhotovení fotodokumentace z průběhu prací včetně provedení detailů, fotodokumentaci provádí stavební technický dozor a předá Vám ji po ukončení stavby pro další případné použití. Při řešení reklamací jsou fotografie velmi důležité a mohou Vám značně ulehčit reklamační řízení.
  • Odchylky od projektu, zjištěné závady, pokyny pro stavební firmu zapisuje stavební technický dozor stavebníka nebo stavebník do stavebního deníku a pečlivě archivujte kopie zápisů.
  • Převzetí díla vždy provádějte spolu se stavebním dozorem a projektantem. Ve smlouvě zakotvěte ustanovení, že doplatek celkové ceny díla bude proveden až po odstranění nedostatků zjištěných při převzetí díla (pozastávka).