Stavební - technický dozor

Kontrola kvality při realizaci stavby a dodržení projektové dokumentace je v průběhu stavby (oprav a úprav) prováděna: 

  • Realizační firmou – stavbyvedoucím, který při kontrole hájí zájmy realizační firmy, zejména pro dosažení minimalizace nákladů stavební firmy 
  • Stavebníkem - stavebním technickým dozorem stavebníka (TDI), který zastupuje stavebníka – investora a kontroluje dodržování vysoké kvality realizačních prací v souladu s projektovou dokumentací a kontroluje účelné vynakládání finančních prostředků stavebníka s cílem jeho finanční prostředky šetřit tak, aby neplatil neprovedené či špatně provedené práce a materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, či není dodržována předepsaná technologie jejich zpracování a z toho plynoucí vícenáklady na opravy stavebních prací do budoucna.
  • Projektantem – autorským dozorem projektanta, který si však musí stavebník objednat (nebývá součástí smlouvy na zpracování projektové dokumentace). Autorský dozor projektanta kontroluje dodržování projektu a tím i projektem nastavené parametry a řeší drobné změny a dopracovává nové potřebné detaily a odsouhlasuje případné drobné odchylky od projektu. Tento dozor není povinný z hlediska stavebních předpisů, ale stavebníkům jej velice doporučujeme.

Pro kontrolu dodržování kvality prací, dohodnutých termínů postupu realizace a kontrolu průběhu financování stavby svolává stavební technický dozor stavebníka (TDI) kontrolní dne přímo na stavbě, které vede a osobně se jich účastní společně s investorem, realizační stavební firmou a jejich subdodavateli, dle potřeb i s dodavateli používaných materiálů a stavebních systémů a jejich technology a v případě smluvního autorského dozoru i s projektantem. Na kontrolních dnech se kontroluje dodržování kvality prací, harmonogram průběhu výstavby, projednávají se zjištěné závady a nedodržování stavebních a technologických předpisů, norem a časového průběhu stavby a odsouhlasují se závěry k odstranění zjištěných závad a termínových skluzů a to i se všemi dopady do financování stavby. Při kontrolních dnech stavby je k dispozici všem zúčastněným ke kontrole stavební deník, do kterého se zapisují i závěry z kontrolního dne stavby.