Inženýrská činnost pro vlastníky bytových objektů

Inženýrská činnost je soubor činností, které zkušení odborníci provádějí pro stavebníka tak, aby i méně zkušený stavebník dosáhl s minimálními náklady maximální efektivity při přípravě a realizaci stavby a aby byly finanční prostředky stavebníka co nejúčelněji využity při dosažení maximální kvality realizovaných oprav a úprav bytového objektu (stavby).

Příklady inženýrské činnosti, jejichž provádění nabízí specializovaná firma pro stavebníka:

 • konzultační a poradenskou činnost při předprojektové přípravě staveb a další
 • právní služby při uzavírání smluvních vztahů, řešení právních problémů při výstavbě a další
 • zpracování PD pozemních staveb, jejich oprav a úprav v různých fázích zpracování - pro oznámení stavby, stavební povolení, pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby a dále dle dohod a potřeb stavebníka
 • znalecké posudky na statiku, energetickou náročnost (Energetický průkaz) objektu a podobně
 • geodetická zaměření, geometrické plány, projekty pozemkových úprav a další geodetické práce
 • zpracování výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu pro výběr zhotovitele
 • nabídka inženýrské činnosti pro stavební řízení a kolaudaci stavby
 • zajištění dotace z programu „Zelená úsporám“
 • zajištění dotace z programu „Nový panel“
 • doplnění energetického auditu pro požadované dotace
 • zajištění výběrového řízení a tendrové dokumentace pro výběr realizátora stavby
 • zabezpečení výkonu technického stavebního dozoru stavebníka „TDI“
 • zabezpečení dílčích přejímacích řízení jednotlivých etap a ucelených částí stavby
 • zajištění úvěru na stavbu či překlenovacího úvěru do doby proplacení dotací
 • a další činnosti dle potřeb stavebníka

Pro stavebníka bývá výhodné objednat si soubor služeb inženýrských činností v celém komplexu, neboť zkušební odborníci lépe zkoordinují soubor nezbytných činností nutných pro přípravu a realizaci stavby (oprav a úprav bytového objektu) a jsou schopni poskytnout na tento komplex činností výrazné slevy oproti objednávání jednotlivých činností po částech, kdy tyto činnosti prováděné jinými subjekty nemusí být optimálně sladěny pro dosažení zkrácení termínů a úspory finančních prostředků stavebníka