Projektová dokumentace

Na základě návrhu potřebných oprav a úprav včetně navržení postupu, pořadí a rozsahu vycházejícího z dostupných podkladů průzkumů a energetického auditu zpracují zodpovědní projektanti pro stavebníka projektovou dokumentaci dle požadavků Stavebního zákona a souvisejících předpisů a norem. Tato dokumentace slouží k vydání stavebního povolení (ohlášení) vyprojektovaných oprav a úprav bytového objektu.

Pokud budou k financování těchto oprav a úprav musí být projektová dokumentace dopracována o podmínky dotačních titulů.

Projektovou dokumentaci zpracovávají specialisté dle jednotlivých profesí, v souladu s potřebami a rozsahem projektovaných oprav a úprav stavby, například statik, specialista na tepelnou techniku a energetiku staveb, technické zabezpečení budov (elektro, topení, voda, plyn výtahy), požární bezpečnost staveb a stavební akustiku budov, rozpočtář staveb. V průběhu realizace provádí projektant i autorský dozor, při kterém kontroluje dodržování projektu a tím i projektem nastavené parametry a řeší drobné změny a odsouhlasuje případné drobné odchylky od projektu.

Pokud je projektová dokumentace zpracována kvalitně a v potřebném rozsahu, výrazně šetří stavebníkovi realizační náklady a je základem pro kvalitní revitalizaci celého bytového domu.

Na základě projektové dokumentace provádí zkušený stavební dozor kontrolu realizační firmy z hlediska kvality prováděných prací a použití předepsaných materiálů a jejich technických a technologických podkladů tak, aby byly dosaženy projektované parametry oprav a úprav bytového objektu.