Posudek stávajícího technického stavu objektu

Pro stanovení optimálního návrhu revitalizace bytového objektu je provedení stavebně technického průzkumu objektu a vypracování energetického auditu. Tyto činnosti zajistí soulad navrženého řešení stavebních úprav při zachování maximální hospodárnosti při vynakládání finančních prostředků.

K těmto činnostem je nutné zajistit veškeré dostupné podklady týkající se objektu například projektovou dokumentaci doplněnou o zakreslení skutečného stavu, soupis doposud provedených oprav a úprav na objektu, případně i revizní zprávy k technologiím, které je vyžadují.

Po prostudování podkladů následuje podrobná prohlídka objektu odborníky jednotlivých stavebních profesí, kteří zkontrolují skutečný stav a doplní dostupné podklady o nalezené změny a vady v konstrukcích a technologiích (statika, hydroizolace, rozvody médií, výtahy apod.).

Výstupem výše uvedených činností je zpracování návrhu potřebných oprav a úprav včetně navržení postupu, pořadí a rozsahu jejich provádění s ohledem na technologické postupy a úsporu finančních nákladů stavebníka. Do tohoto návrhu oprav a úprav jsou zahrnuty i výstupy z energetického auditu vyjadřující potřeby zateplení fasády, střechy suterénu, výměny oken a dveří atd.  Výsledkem je podklad pro vypracování projektové dokumentace.